Дипломная работа на тему "Измеритель шума"

ГлавнаяКоммуникации и связь → Измеритель шумаТекст дипломной работы "Измеритель шума":


АНОТАЦІЯ

Дипломний проект оформлений у вигляді пояснювальної записки, що містить 99  аркушів, ілюстрацій і графічної частини - 7 аркушів формату А1.

Дипломний проект присвячений розробці універсального  пристрою для вимірювання характеристик акустичного оточення, що може працювати як і у автономному режимі, так і у режимі інтелектуального датчика. Використання комп'ютера дозволяє робити обробку отриманої інформації, а також її зберігання з ефективним використанням запам'ятовувальних пристроїв.

Розробка виконана з використанням імпортної елементної бази.

ANNOTATION

The degree project is made out as an explanatory note containing 99             sheets,  illustrations and a graphic part  containing 7 sheets of А1 format.

The degree project is devoted to development of the device for acoustic environment measuring. It functions as in autonomous mode as in intellectual sensor mode. 

Using of a computer allows to make processing of the received information, and its storage with an effective utilization of storage devices.

Development is executed with use of import element base.


ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………...7

1.    Вимоги  до характеристик вимірювача шуму………………………..8

1.1. Аналіз характеристик типових вимірювачів шуму………………….8

1.2. Вимоги до сучасних вимірювачів шуму…………………………….12

2.    Вибір та обґрунтування технічних рішень ………………………….21

2.1. Проектні рішення вимірювача шуму……… ………………………..21

2.2. Розрахунок джерела напруги……… ………………………………...30

2.3. Розрахунок підсилювача……………………… …… ………………..31

2.4. Можливості оператора…………………………… …… …………….34

2.5. Розрахунок надійності………………………… … …………………..41

3.    Помилки вимірювання шумових характеристик……   ……………..44

3.1. Класифікація вимірів по точності………………   ………………….44

3.2. Помилки, пов’язані з частотною характеристикою чутливості 

       вимірювача шуму………………………………………………………47

3.3. Помилки, пов’язані з чутливістю селективного вимірювального         тракту………………………………………………………………………….49 3.4. Помилки, пов’язані з направленістю мікрофона…… ………………...50

3.5. Помилки, пов’язані з характеристикою детектора……………………51

3.6. Помилки, пов’язані зі звуковим полем………………………………...52

3.7. Помилки, пов’язані з акустичними завадами…… ……………………56

3.8. Методи зменшення помилок  вимірювання шуму…… ………………58

4.    Економічна частина…… ………………………………………………..60

4.1. Аналіз ринку……………  ……………………………………………….60

4.2. Оцінка рівня якості виробу………  …………………………………….65

4.3. Оціка конкурентноспроможності виробу…… ………………………...70

4.4. Розрахунок собівартості  системи вімірювання шуму……… ………..71


|
---------------------------------------------------------
| Рисунок убран из работы и доступен только в оригинальном файле. |
--------------------------------------------------------- --------------------------------------------------  


4.5. Основна заробітна плата…………………………………………...……...73

4.6. Нижня межа ціни…………………………………………………………..77

4.7.   Визначення мінімального обсягу виробництва продукції…………………..78

5.   Охорона праці………………………………………………………………81

5.1. Вступ …………………………………………………………………….....81

5.2. Санітарно-гігієнічна оцінка приміщення   …………………………………..81

5.3. Аналіз шкідливих виробничих факторів при виконанні роботи, і розробка

       інженерних рішень для їх нормалізації…   ……… …       …………………..83

5.3.1. Мікроклімат…………………………… …… …    ………………………..83

5.3.2. Освітлення робочої зони……………………………  ……………………..84

5.3.2.1. Природне освітлення………………………  …………………………….85

5.3.2.2. Штучне освітлення…………………………  ……………………………89

5.3.3. Електромагнітні та електростатичні поля ВДТПЕОМ……………  ……...90

5.4. Електробезпека ……        …………………   …………….………………92

5.5. Пожежна безпека……………………         …………………  …………...93

5.6. Висновки……………………        ………………………  …… …………94

Висновки……………………       ……………………………………………...96

Література……………………         …………………………………   ………..97


|
---------------------------------------------------------
| Рисунок убран из работы и доступен только в оригинальном файле. |
--------------------------------------------------------- --------------------------------------------------  


ВСТУП

Шум є важливим аспектом сучасного життєвого середовища. Для  людини  фактор шуму грає не останню роль у житті. Дослідженнями доведено, що навіть шум помірної інтенсивності, погіршує працездатність, особливо при розумовому навантаженні. Негативний вплив шуму сильніший, якщо вище його тональність, тривалість впливу та неоднорідність спектрального складу (в результаті імпульсних складових й окремих включень чистого тону).

Під тривалим впливом сильного шуму від 90 дБ і вище можуть виникати в людини порушення слуху, розлад нервової системи. Також шум сприяє захворюванням серцево-судинної системи. В останні роки з'явився навіть спеціальний термін «шумова хвороба».

На сучасних підприємствах спостерігається тенденція збільшення потужності виробничого встаткування, швидкості руху його частин, підвищення ступеня механізації виробничих процесів, а також впровадження в технологію виробництва різних коливальних процесів. Все це приводить до збільшення інтенсивності й часу впливу шуму на людину.

 Для органів санітарної інспекції та служби охорони праці боротьба з усіма видами шумів - виробничими, вуличними, побутовими - обумовлює одну з найважливіших функцій на підприємствах. Відповідно, виробництва де рівень шуму перевищує припустимі норми, підпадають під категорію шкідливих.

Вимірювання шумових характеристик здійснюють за допомогою спеціальних  приладів - шумомірів. Шумомір являє собою автономний переносний прилад, який дозволяє вимірювати безпосередньо в децибелах рівні інтенсивності звуку в широких межах відповідно до стандартних рівнів. Сучасні прилади укомплектовані додатково ще й програмним Рисунок убран из работы и доступен только в оригинальном файле.забезпеченням, за допомогою якого можна аналізувати та зберігати статистичні данні на ПК.

Діючим  законом України „ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму ” від 03.06.2004 [9] було значно посилено контроль і відповідальність за порушення законодавчих вимог  та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму.

Часто виникає питання щодо можливості контролю акустичного середовища у багатьох приміщеннях підприємств з метою виявлення, реагування на відхилення від норми, подальшої обробки інформації та її зберігання.

Відповідно метою даної роботи є аналіз існуючих аналогів та створення універсальної системи для контролю шумових характеристик, яка могла б працювати в автономному переносному режимі, так і у складі апаратно-програмного забеспеченні. Система повина бути надійною, практичною та мати просте керування, щоб забеспечити можливість швидкого засвоєння навичок робити.

 

1. Вимоги до характеристик вимірювача шуму.

Рисунок убран из работы и доступен только в оригинальном файле.1.1. Аналіз характеристик типових вимірювачів шуму

Вимірювальна апаратура

Шум машин може вимірюватися різними приладами. З декількох послідовно з'єднаних приладів утвориться так званий вимірювальний тракт. Залежно від умов проведення вимірів, способу реєстрації одержуваних результатів і інших обставин кількість приладів, що входять у вимірювальний тракт, може змінюватися в широких межах. У найбільш загальному виді застосовувані на практиці тракти для виміру шуму Рисунок убран из работы и доступен только в оригинальном файле.представлені на рис. 1.1. Блок-схема універсального вимірювального тракту

Рисунок убран из работы и доступен только в оригинальном файле.

Рис. 1.1

Прилади, зазначені в блок-схемі,  дозволяють вимірювати рівні звукового тиску шуму; рівні звуку; спостерігати на екрані осцилограми значення звукового тиску шуму; реєструвати зміни рівня звукового тиску в часі; досліджувати частотні спектри шуму та реєструвати спектрограми; досліджувати статистичні характеристики шумів (якщо в числі інших приладів є відповідний статистичний аналізатор) і інші характеристики. Застосування додаткових методів обробки результатів вимірів дає можливість також визначати рівні звукової потужності джерела шуму й характеристики направленості його випромінювання.

Зображені на рис. 1.1. перемикачі показують різні варіанти з'єднання приладів. Найчастіше ці з'єднання здійснюються екранованими кабелями зі штекерами на кінцях. Іноді два або три прилади поєднуються в загальному корпусі, що спрощує користування ними, оскільки при цьому кабельна комутація заміняється внутрішніми постійними лініями, позначеними перемикачами. Наприклад, часто поєднуються шумомір і частотний аналізатор; існують прилади,  у яких, крім названих блоків, входить самописний реєстратор рівня або осцилограф.

Рисунок убран из работы и доступен только в оригинальном файле.У більшості випадків при визначенні шумових характеристик можна обмежитися шумоміром і частотним аналізатором, іноді цей комплект доповнюється самописцем. В деяких випадках шум може бути попередньо записаний на носій інформації та надалі, вже в лабораторних умовах, проаналізований на стаціонарній апаратурі.

Шумоміри призначені для виміру рівнів звуку, що відповідають стандартним характеристикам. Частотні характеристики вимірювального тракту й шумоміра наведені в табл. 1.1.

Рекомендується  використовувати характеристику А при вимірі рівня звуку й лінійну характеристику для спектрального аналізу. Допускається використання характеристики C замість лінійної. Крім того, шумомір, зазвичай, застосовується, як вхідний блок у більшості акустичних вимірювальних трактів і призначається для перетворення акустичного сигналу в електричний і посилення. По-принципу дії шумомір являє собою вольтметр із частотними характеристиками, що перемикаються, і ступінчатою регульованою чутливістю. Шумомір повинен працювати в широкому динамічному діапазоні рівнів приблизно від 20—25 до 130—140 дБ. При вимірах шумів з найнижчими рівнями використовується максимальне посилення вимірювального тракту. Щоб уникнути перевантаження підсилювача при вимірах шумів середньої інтенсивності напруга, посилена першим каскадом, послабляється атенюатором у певне число раз. При вимірах інтенсивних шумів напруга, що знімається з мікрофона або мікрофонного трансформатора, виявляється досить великою, щоб перевантажити навіть перший каскад підсилювача. Тому між мікрофоном і першим каскадом також включений атенюатор. Звичайно обидва атенюатора регулюються однією ручкою, однак є шумоміри, у яких кожен атенюатор має свою ручку (фірма «Брюель і Кьєр»). Атенюатори змінюють посилення шумоміра щаблями по 10 або 20 дБ.


|
---------------------------------------------------------
| Рисунок убран из работы и доступен только в оригинальном файле. |
--------------------------------------------------------- --------------------------------------------------  


Таблиця 1.1

Відносні частотні характеристики  вимірювальних трактів  і  шумомірів

Частота, гц | Відносна частотна характеристика, дБ |

Допуски на нерівномірність характеристики, дБ

(4)

|
---------------------------------------------------------
(1) |

А

(2)

|

C

(3)

|
|
---------------------------------------------------------
63 | —26,2 | —0,8 | ±4,0 | |
---------------------------------------------------------
80 | —22,5 | —0,5 | ±3,5 | |
---------------------------------------------------------
100 | —19,1 | —0,3 | ±3,5 | |
---------------------------------------------------------
125 | —16,1 | —0,2 | ±3,0 | |
---------------------------------------------------------
160 | —13,4 | —0,1 | ±3,0 | |
---------------------------------------------------------
200 | —10,9 | 0 | ±3,0 | |
---------------------------------------------------------
250 | — 8,6 | 0 | ±3,0 | |
---------------------------------------------------------
| | | | |
---------------------------------------------------------
315 | —6,6 | 0 | ±3,0 | |
---------------------------------------------------------
400 | — 4,8 | 0 | ±3,0 | |
---------------------------------------------------------
500 | — 3,2 | 0 | ±3,0 | |
---------------------------------------------------------
| | | | |
---------------------------------------------------------
630 | — 1,9 | 0 | ±3,0 | |
---------------------------------------------------------
800 | — 0,8 | 0 | ±2,5 | |
---------------------------------------------------------
1000 | 0 | 0 | ±2,0 | |
---------------------------------------------------------
1250 |

+ 0,6

|
0 | ±2,5 | |
---------------------------------------------------------
| | | | |
---------------------------------------------------------
1600 | + 1,0 | —0,1 | ±3,0 | |
---------------------------------------------------------
2000 | + 1,2 | —0,2 | ±3,0 | |
---------------------------------------------------------
2500 | + 1,3 | —0,3 | + 4,0 | |
---------------------------------------------------------
3150 | +  1,2 | —0,5 | +5,0 | —3,5 |
---------------------------------------------------------
4000 | + 1,0 | —0,8 | + 5,5 | —4,0 |
---------------------------------------------------------
| | | | |
---------------------------------------------------------
5000 | + 0,5 | —1,3 | +6,0 | —4,5 |
---------------------------------------------------------
6300 | — 0,1 | —2,0 | +6,0 | —5,0 |
---------------------------------------------------------
8000 | — 1,1 | —3,0 | ±6,0 | |
--------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Для виміру рівнів звуку в тракт шумоміра між каскадами підсилювача вмикаються коригувальні ланцюги RС, зазвичай керовані спеціальним Рисунок убран из работы и доступен только в оригинальном файле.перемикачем. Далі сигнал надходить на підсилювач. З його виходу посилена напруга подається на випрямляч стрілочного приладу й на вихідні гнізда, до яких можуть підключатися частотні аналізатори, самописці та інші прилади. Призначення випрямляча - продетектувати змінну електричну напругу для можливості виміру її магнітоелектричним стрілочним приладом. Шкала приладу градуюється в децибелах. Вимірювальний рівень звукового тиску або рівень звуку визначається алгебраїчною сумою показань атенюатора та стрілочного приладу.

Коефіцієнт підсилення шумоміра повинен бути постійним. Звичайно в шумомірі є пристрій для калібрування підсилення електричного тракту. Рекомендується спосіб калібрування, що включає весь  тракт, починаючи з мікрофона.

1.2. Вимоги до сучасних вимірювачів шуму

На сьогоднішній день існує велика кількість приладів, що служать для вимірювання рівня шуму й проведення його спектрального аналізу. Найчастіше ці прилади являють собою складні дорогі програмно-апаратні комплекси, що відрізняються високою точністю й надійністю.

Очевидним лідером у виробництві приладів, що вимірюють рівень шуму є фірма Bruel & Kjear, прилади якої дуже відомі у світі та відрізняються великою надійністю і вартістю.

У зведених таблицях можна визначити всі переваги та недоліки сучасних аналогів, які пердставлені на українському ринку.


|
---------------------------------------------------------
| Рисунок убран из работы и доступен только в оригинальном файле. |
--------------------------------------------------------- --------------------------------------------------  


Таблиця 1.2

Зведена таблиця сучасних вимірювачів шуму

--------------------------------------------------------------------------------41.9pt'>
|

SVEN

|

Брюль і Кьєр

|

ОКТАВА-101А

(8)

|

s101 (9)

|
--------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------15.25pt'>

912

(1)

|

945

(2)

|

948

(3)

|

949

(4)

|

2221,2222

(5)

|

2250

(6)

|

2260

(7)

|
--------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------125.1pt'>

Динамічний діапазон

|
від 21 дБ до 145 дБ | від 21 дБА до 145 дБА | від 21 дБА до 145 дБА | від 24 дБА до 145 дБА | з дозволом за рівнем 0,1 дБ | 120 дБ |

80 дБ що набудовується

для того, щоб одержати шкалу в діапазоні від 70 дБ

до 130 дБ із кроком 10 дБ

|
80 дБ | 7 діапазонів 50-126 дБ |
--------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------91.9pt'>

Лінійний діапазон частот

|
від 0,5 Гц до 90 кГц | від 1 Гц до 20 кГц | від 1 Гц до 20 кГц | від 0,5 Гц до 20 кГц | від 10 до 20 кГц | від 3Гц до 20 кГц | 8 Гц - 20 кГц для 1/3 октавного аналізу |

1,6 Гц- 20 кГц(режим Інфразвук)

10 Гц-20 кГц(режим звук)

|
|
--------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------78.5pt'>
Розмір | 270 мм х 112 мм х 68 мм | 190 мм х 70 мм х 40 мм | 140 мм х 70 мм х 35 мм | 190 мм х 70 мм х 40 мм | | 300х93х50мм | 375 мм х 120 мм х 55 мм | | 62х173х40 мм |
--------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------65.85pt'>
Вага | 1,8 кг із батареями | 0,4 кг із батареями | 0,4 кг із батареями | 0,4 кг із батареями | | 650г разом з батареєю | 1,2 кг із батареями | | 185 г |
--------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------205.35pt'>

Рисунок убран из работы и доступен только в оригинальном файле.Живлення

|
свинцевий акумулятор зовнішнє живлення від мережі 220В с зарядним пристроєм |

убудовані  акумулятори

зарядний пристрій і зовнішнє харчування від мережі 220В

|

чотири батарейки формату AA

зовнішнє живлення від мережі 220В (опція)

|

чотири батарейки формату AA

зовнішнє живлення від мережі 220В (опція)

|
| Літій-іоний акамулятор від 8 до 20 безперервної  роботи |

Джерела живлення

ZG 0386 - Європейська версія

ZG 0387 - Англійська версія

ZG 0388 - Американська версія

|
убудована акумуляторна батарея від мережі 220 В |

9 В типу 6LR61/6F22,
термін служби 110 годин

|
--------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------127.1pt'>
Пам'ять | до 64 МБ енергонезалежної пам'яті | до  32 МБ енергонезалежної пам'яті | до 64 МБ | до 32 МБ | | внутрішню пам'ять ємністю 20 Мбайт  та карти пам'яті CF і SD | внутрішню пам'ять ємністю 20 Мбайт | | |
--------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------203.25pt'>
Мікрофон | 1/2” конденсаторний мікрофон з напругою поляризації 0 В, або 200 В | 1/2” конденсаторний мікрофон з напругою поляризації 0 В або 200 В | 1/2” конденсаторний мікрофон з напругою поляризації 0 В | 1/2” конденсаторний мікрофон з напругою поляризації 0 В | поляризованим конденсаторним мікрофоном 4176 фірми Брюль і Кєр |

Тип 4189: Попередньо поляризований мікрофон

ц

|

Тип 4189 преполяризований мікрофон вільного поля Номінальна чутливість: -26 дБ ±1,5 дБ на 1 В/Па

Ємність: 14 пФ (при 250 Гц)

|
Мікрофон конденсаторний, 1/2 дюйма, ВМК-205 | Електротний конденсатор, двонаправлений |
--------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------148.65pt'>
Точність | 1-го класу | | | | стандартів МЕК 651, т. 1, ДИН ANSI S1.4-1971 | 1-го класу точності IEC 61672-1 | типу 1згідно IEC і ANSI | Клас точності 1 | ±2 d при 114 d |
--------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Рисунок убран из работы и доступен только в оригинальном файле.

Таблиця 1.3

Зовнішній вигляд вимірювачів шуму

--------------------------------------------------------------------------------148.3pt'>

Рисунок убран из работы и доступен только в оригинальном файле.

(1)

|

Рисунок убран из работы и доступен только в оригинальном файле.

(2)

|

Рисунок убран из работы и доступен только в оригинальном файле.

(3)

|

Рисунок убран из работы и доступен только в оригинальном файле.

(4)

|
--------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------190.75pt'>

Рисунок убран из работы и доступен только в оригинальном файле.

(6)

|

Рисунок убран из работы и доступен только в оригинальном файле.(7)

|

Рисунок убран из работы и доступен только в оригинальном файле.

(8)

|

Рисунок убран из работы и доступен только в оригинальном файле.

(9)

|
--------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

До сучасних шумомірів в комплекті  постачаєсться тажож програне забеспечення. Характеристики аналізатора можна змінити шляхом заміни пакета програмного забезпечення. Опції програмного продуктів, забезпечуючи автоматичну вибірку подій, запис даних, дозволяють розширити можливості системи. Шумомір можна підключати до персонального комп'ютера та до цифрового  магнітофону для запису звуку, так само можна використовувати модем при роботі з аналізатором. Сполучення потужних апаратних засобів і програмного забезпечення перетворює аналізатор у потужний прилад, що дозволяє вирішувати всі питання, виникаючі при дослідженні звукових сигналів. Крім того вибираючи те або інше програмне забезпечення, користувач може розширити Рисунок убран из работы и доступен только в оригинальном файле.можливості системи. Програмне забезпечення поставляється завантаженим на карти пам'яті. Можливості програного забеспечення наведенні у таблиці 1.4.

Таблиця1.4

Можливості програного забеспечення

--------------------------------------------------------------------------------26.7pt'>
Назва | Зовнішній вигляд | Функції та можливості |
--------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------57.9pt'>
Дисплей спектра з використанням програмного забеспечення |

Рисунок убран из работы и доступен только в оригинальном файле.

|

Змінні в умовах навколишнього середовища можуть зажадати зупинці

та повторному запуску вимірів для одержання необхідних результатів. Ідентифікацію або маркування подій разом з візуальним підтвердженням джерел шуму легше й більш точно проводити під час проведення вимірів, чим після вимірів. Крім того, для маркування u1089 подій, часто буває необхідним запис звуку разом із процесом вимірів. Відтворення записаного звуку в подальшому використо-вується для документування типу події.

|
--------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Розроблені три пакети програмного забезпечення: BZ7201 - пакет для октавного аналізу, BZ7202 - пакет для октавного й 1/3 октавного аналізу, BZ7206 – пакет програмного забезпечення для проведення октавного й

1/3 октавного аналізу в розширеному частотному діапазоні 8 Гц - 20 кГц.

Таблиця 1.4 (продовження)

--------------------------------------------------------------------------------57.9pt'>
Маркування |

Рисунок убран из работы и доступен только в оригинальном файле.

|

Кнопки маркерів дозволяють операторові ідентифікувати умови проведення вимірів. В аналізаторі передбачені чотири маркери плюс один маркер виключення. Ви можете присвоїти  клавішам імена, для того щоб ідентифікувати тип події. Довжина маркера може бути змінена на екрані

дисплея до однієї хвилини, після того як подія відбулася. Маркери збері-гаються , як і дані виміри, і якщо йде запис звуку, файл с расширением.wav зберігаються на ПК. Маркери можуть бути обрані в будь-якому порядку й будь-якій тривалості. Оператор може встановити всі маркери для того, щоб автоматично завершити вимір після заздалегідь певного часу або продовжу-вати вимір доти поки оператор не зупинить кожний вимір.

|
--------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------57.9pt'>
Запис звуку |

Рисунок убран из работы и доступен только в оригинальном файле.

|

Для того, щоб бути впевненим у тім, що викликало відзначену подію,

оператор може записувати звук на жорсткий диск комп'ютера.

Оператор може управляти процесом запису звуку на жорсткий диск під час проведення виміру. Тривалість запису

обмежена тільки ємністю жорсткого диска. Звук записується на один канал з

опцією запису коментарів на другий канал (це може збільшити розмір

файлів). Запис звуку може супрово-джуватися одним або більше маркерами.

|
--------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------57.9pt'>
Екран із кривою порушення рівня |

Рисунок убран из работы и доступен только в оригинальном файле.

|

Представлений великий масив вимірюваних

параметрів, що використовують різні сполучення тимчасових і частотних зважувань, фільтрів, і визначення піків і т.д. Під час проведення вимірів А-Зважені, З-зважені й L-Зважені акустичні сигнали

обробляються двома 18-бітними аналого-цифровими перетворювачами й обробляються процесором  реального часу. Процесор безу-пинно обчислює поточні значення для всього масиву обраних параметрів, які можуть бути негайно відображені й збережені пізніше, коли виміри завершені.

|
--------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Рисунок убран из работы и доступен только в оригинальном файле.Таблиця1.4(продовження)

--------------------------------------------------------------------------------55.9pt'>

Екран

автоматичного калібрування

ін'єкцією заряду

|

Рисунок убран из работы и доступен только в оригинальном файле.

|

Внутрішнє калібрування

У цьому випадку використовується стабі-льний, внутрішній, електричний,  зразковий сигнал для прямого порушення виходу преду-силителя. Весь вимірювальний ланцюг за винятком мікрофона й предусилителя буде відкалібрована.

Зовнішнє калібрування

Для цього необхідно підключати мікрофон до зразкового, стабільному звуковому сигналу, наприклад від калибратора звукового рівня тип 4231 або

пистонфона тип 4228 або від багатофункціонального акустичного калибратора тип 4226. Цей метод дозволяє откалибровать весь ланцюг вимірів.

Початкове калібрування

У кожному аналізаторі зберігається інформація про початкове калібрування, серійному номері мікрофона аналізатора, що дозволяє одержати інформацію про будь-якому відхиленні від параметрів початкового калібрування.

Калібрування ін'єкцією заряду дозволяє проводити

моніторинг вимірювального ланцюга аж до діафрагми мікрофона.

Коли ви проводите внутреннє або зовнішнє калібрування, калібрування ін'єкцією заряду так само проводиться автоматично та результат калібрування зберігається автоматично. Пізніше ви можете ініціювати CIC для того, щоб зрівняти новий результат зі зразковим. Стабільне відношення CIC дозволяє забезпечити стабільну роботу мікрофона, кабелю, предпідсилювача, що залишилася вимірювальної системи, це забезпечить одержання достовірних резуль-татів виміру. CIC може бути запущена вручну й автоматично. На Рис. показано як

встановити автоматичне калібрування ін'єкцією заряду таким чином, щоб запустити та зупинити калібрування щодня протягом тижня в 03:00.

Колонка відмінностей показує відхилення поточних калібрувань і зразкової зовнішнім калібруванням, що була збережена востаннє. Наприклад, всі значення CIC калібрувань відрізняються не більше ніж на 0,1 дб від зразкового значення, що говорить про стабільний стан.

|
--------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Рисунок убран из работы и доступен только в оригинальном файле.Таблиця1.4(продовження)

--------------------------------------------------------------------------------55.3pt'>

Спектрограми

різних вимірів

відображувані за допомогою

програмного забезпечення

|

Рисунок убран из работы и доступен только в оригинальном файле.

|
Програма призначена для розрахунку й пророкування рівнів шуму навколишнього се-редовища. Розрахунки ґрунтуються на інфо-рмації про джерела шуму й описі поширення шуму від джерела до приймача, розрахунки виконуються згідно національним і міжна-родним стандартам. Акустична модель ство-рюється на основі карти місцевості й вимірів звукової потужності, проведених з допомогою програмного забезпечення інтенсивності зву-ку BZ7205 або даних про джерело звуку. За допомогою рогрммного забезпечення дані результатів вимірів можна представляти у ви-гляді граф, спектрів або у вигляді статисти-чних кривих, а так само експортувати дані ви-мірів в інші програми або направляти їх на принтер. Програма доз

Здесь опубликована для ознакомления часть дипломной работы "Измеритель шума". Эта работа найдена в открытых источниках Интернет. А это значит, что если попытаться её защитить, то она 100% не пройдёт проверку российских ВУЗов на плагиат и её не примет ваш руководитель дипломной работы!
Если у вас нет возможности самостоятельно написать дипломную - закажите её написание опытному автору»


Просмотров: 642

Другие дипломные работы по специальности "Коммуникации и связь":

«Реклама и связи с общественностью», «Маркетинг»

Смотреть работу >>

Ремонт системы управления видеокамер аналогового формата

Смотреть работу >>

Теория электрических цепей

Смотреть работу >>

Роботизированные комплексы (РТК) предназначенные для технологического процесса сборки

Смотреть работу >>

Моделирование и методы измерения параметров радиокомпонентов электронных схем

Смотреть работу >>